1
/

Eldreomsorg

Eldre og andre med ulike omsorgsbehov skal prioriteres

1. Øke antall omsorgsboliger og boliger med bistand for barn og andre med nedsatt funksjonsevne og etablere dette i flere av kommunens tettsteder.

2. Etablere demenslandsby og samlokalisere denne med omsorgsboliger i Nordkisa på den gamle skoletomta i sentrum. Tomta må ikke selges.

3. Sørge for at det er universell utforming i alle kommunale bygg og legge det inn i alle planer for vedlikehold, oppgradering og nybygg. Involvere ulike brukergrupper i alle prosesser.

4. Aktivitetskort for eldre til stimulans for deltagelse i ulike arrangement og aktiviteter som styrker den sosiale tilhørigheten.

5. Skape ordninger slik at alle kan føle seg trygge og ivaretatt i en stadig mer digitalisert hverdag. Servicetorget må ha veiledningskompetanse for å bistå de som trenger hjelp i kommunikasjon med kommunen og andre instanser.

6. Iverksette et pilotprosjekt med «Kontantstøtte» for omsorg av eldre i nære relasjoner, ved å bygge videre på omsorgslønn som allerede finnes som landsomfattende ordning.

7. Styrke tilbudet innen mental helse for alle aldersgrupper. Sikre økonomiske driftsvilkår for blant annet Fontenehuset og Kirkens Bymisjon.

Vi trenger flere omsorgsboliger